js页面埋点,


页面埋点的作用,其实就是用于流量分析。而流量的意思,包含了很多:页面浏览数(PV)、独立访问者数量(UV)、IP、页面停留时间、页面操作时间、页面访问次数、按钮点击次数、文件下载次数等。而流量分析又有什么用处:

1、提高网站的转化率

         根据页面埋点可得到一些重要信息,它告诉你用户对网站的反应,以及如何提高网站流量、改进网站性能,了解用户访问网站的行为,为更好地满足用户需求提供支持。 

2、反应用户黏度

         即使网站吸引了很多用户访问,但是通过流量分析发现,用户停留的时间非常短,重复访问用户不多,用户平均浏览的页面也少,这样的网站用户黏度不够,有流量但是没有忠实的用户,一旦有其它可替代网站,用户随时可能流失。这样的网站,如果不采取有效的运营措施,很难有长期发展的后劲。

3、为网站内容管理和网站的产品策划提供方向

         通过流量分析,可以挖掘出整个网站哪个频道最有人气,频道之间的流量比例是多少,每个页面的流量是多少,哪个页面最受欢迎,每个页面中具体的哪个栏目点击 量最高,这样通过对频道、栏目、页面的具体流量分析和对比,可以挖掘出用户的需求,发现用户最关心什么内容,这对评估网站频道、内容、页面的价值有重要的 参考作用,也对网站内容下一步的优化有直接的参考意义。


埋点脚本:

借助新浪IP地址库,显示本地城市名称:

[js] view plain copy print?
 1. <script src="http://int.dpool.sina.com.cn/iplookup/iplookup.php?format=js" type="text/ecmascript"></script>    
 2. remote_ip_info.country  
 3. remote_ip_info.province  
 4. remote_ip_info.city  
<script src="http://int.dpool.sina.com.cn/iplookup/iplookup.php?format=js" type="text/ecmascript"></script>  
remote_ip_info.country
remote_ip_info.province
remote_ip_info.city


获取客户端IP:

[js] view plain copy print?
 1. <script type="text/javascript" src="http://www.coding123.net/getip.ashx?js=1"></script>  
<script type="text/javascript" src="http://www.coding123.net/getip.ashx?js=1"></script>


获取用户的访问开始时间、访问结束时间、以及用户与网站的交互时间(当用户在网页无操作时间超过30秒,理解为离开网页),其中无操作包括:鼠标点击、移动、滑轮无操作,键盘无按键操作。

[js] view plain copy print?
 1. var start = new Date();  
 2. var strStart = start.getFullYear()+"-"+(start.getMonth()+1)+"-"+start.getDate()+" "+  
 3.                 start.getHours()+":"+start.getMinutes()+":"+start.getSeconds();  
 4. var len = 0;  
 5. var end;  
 6. var status = "in";  
 7. var second = 30;  
 8. function revive(){  
 9.     if(status == "out"){  
 10.         start = new Date();  
 11.         status = "in";  
 12.     }  
 13.     second = 30;  
 14. }  
 15. window.setInterval(function(){  
 16.     second -= 1;  
 17.     if(0 == second){  
 18.         end = new Date();  
 19.         len += (end.getTime() - start.getTime())/1000;  
 20.         status = "out";  
 21.     }  
 22. },1000);  
 23. $(‘body‘).click(function(){  
 24.     revive();  
 25. });  
 26. $(‘body‘).mousedown(function(){  
 27.     revive();  
 28. });  
 29. $(‘body‘).mouseup(function(){  
 30.     revive();  
 31. });  
 32. $(‘body‘).mousemove(function(){  
 33.     revive();  
 34. });  
 35. //(Firefox)  
 36. $(‘body‘).bind(‘DOMMouseScroll‘, function() {  
 37.     revive();  
 38. });  
 39. //(IE,Google)  
 40. $(‘body‘).bind(‘mousewheel‘,function(){  
 41.     revive();  
 42. });  
 43. $(‘body‘).keydown(function(e){  
 44.     revive();  
 45. });   
 46. $(‘body‘).keyup(function(e){  
 47.     revive();  
 48. });   
 49. $(‘body‘).keypress(function(e){  
 50.     revive();  
 51. });   
 52. window.onbeforeunload = function(){  
 53.    end = new Date();  
 54.    var strEnd = end.getFullYear()+"-"+(end.getMonth()+1)+"-"+end.getDate()+" "+  
 55.                 end.getHours()+":"+end.getMinutes()+":"+end.getSeconds();  
 56.    len += (end.getTime() - start.getTime())/1000;   
 57.    var img = new Image();  
 58.    img.src = contextPath + "behavior?stayTime=" + len + "&strStart" + strStart + "&lastDate=" + strEnd;  
 59. };  
var start = new Date();
var strStart = start.getFullYear()+"-"+(start.getMonth()+1)+"-"+start.getDate()+" "+
                start.getHours()+":"+start.getMinutes()+":"+start.getSeconds();
var len = 0;
var end;
var status = "in";
var second = 30;
function revive(){
    if(status == "out"){
        start = new Date();
        status = "in";
    }
    second = 30;
}
window.setInterval(function(){
    second -= 1;
    if(0 == second){
        end = new Date();
        len += (end.getTime() - start.getTime())/1000;
        status = "out";
    }
},1000);
$(‘body‘).click(function(){
    revive();
});
$(‘body‘).mousedown(function(){
    revive();
});
$(‘body‘).mouseup(function(){
    revive();
});
$(‘body‘).mousemove(function(){
    revive();
});
//(Firefox)
$(‘body‘).bind(‘DOMMouseScroll‘, function() {
    revive();
});
//(IE,Google)
$(‘body‘).bind(‘mousewheel‘,function(){
    revive();
});
$(‘body‘).keydown(function(e){
    revive();
}); 
$(‘body‘).keyup(function(e){
    revive();
}); 
$(‘body‘).keypress(function(e){
    revive();
}); 
window.onbeforeunload = function(){
   end = new Date();
   var strEnd = end.getFullYear()+"-"+(end.getMonth()+1)+"-"+end.getDate()+" "+
                end.getHours()+":"+end.getMinutes()+":"+end.getSeconds();
   len += (end.getTime() - start.getTime())/1000; 
   var img = new Image();
   img.src = contextPath + "behavior?stayTime=" + len + "&strStart" + strStart + "&lastDate=" + strEnd;
};

获取点击按钮:

[js] view plain copy print?
 1. <a onclick="return getid(this.id)"> 按钮</a>  
 2. function getid(id) {  
 3.     var img = new Image();  
 4.     img.src = contextPath + "button?id=" + id;  
 5. }  
<a onclick="return getid(this.id)"> 按钮</a>
function getid(id) {
    var img = new Image();
    img.src = contextPath + "button?id=" + id;
}


获取搜索来源:

判断从哪个搜索工具找到你的网站,document.referrer(上级URL),这个可以获取到你上级页面,如果看到上级URL里面包含baidu,就可以粗略的判断是从百度访问的页面。

 

流量统计系统一般包括以下情况分析:

1、按在线情况分析

 在线情况分析分别记录在线用户的活动信息,包括:来访时间、访客地域、来路页面、当前停留页面等,这些功能对企业实时掌握自身网站流量有很大的帮助。

2、按时段分析

 时段分析提供网站任意时间内的流量变化情况.或者某一段时间到某一段时间的流量变化,比如小时段分布,日访问量分布,对于企业了解用户浏览网页的的时间段有一个很好的分析。

3、按来源分析

         来源分析提供来路域名带来的来访次数、IP、独立访客、新访客、新访客浏览次数、站内总浏览次数等数据。这个数据可以直接让企业了解推广成效的来路,从而分析出那些网站投放的广告效果更明显。

 以上这些网站分析技巧,为网络营销人员从不同方面分析网站运营的效果提供了方便,不过,这些基本统计信息本身所能反映的问题并不全面,有些隐性问题可能并非反映出来。对一些问题的深度分析,则需要考虑更多的因素,也可能涉及到更多的专业分析手段。

相关内容

  暂无相关文章